Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς

Mετά την ισχύ των διατάξεων της παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85 Α’) καταργήθηκε η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Ε.Ο.Τ. και οι Διευθύνσεις Μελετών και Επενδύσεων, Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς, Τουριστικών Εγκαταστάσεων, Επιθεώρησης και Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών, οι δε μεταφερόμενες αρμοδιότητες από τον Ε.Ο.Τ. ασκούνται από οργανικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού.

 

Η Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα:

 • Τμήμα Ποιοτικού ελέγχου
 • Τμήμα Εποπτείας Αγοράς

 

Στο Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες:

 1. Η συγκέντρωση, μελέτη και επεξεργασία του νομοθετικού υλικού  σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και την ποιότητα που πρέπει να πληρούν οι υπηρεσίες που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν, η διαπίστωση των αδυναμιών και η εισήγηση λήψης αναγκαίων μέτρων
 2. Η μελέτη και η διαμόρφωση συστήματος πιστοποίησης ποιότητας και η χορήγηση ειδικού σήματος ποιότητας όπως π.χ. το Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας (Υπουργική Απόφαση Τ4333/2001 (ΦΕΚ 1097/Β/22-8-2001) και οι τροποποιήσεις αυτής),  κατάταξη των κύριων και μη τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστεριών και κλειδιών  κατ΄ εφαρμογή του άρθρου16 του Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ249/Α/30-10-2003) κλπ.
 3. Η μελέτη των προδιαγραφών και προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν οι διάφορες μορφές τουριστικής ανάπτυξης και υποδομής και η διαμόρφωση συστημάτων διαπίστευσης.
 4. Η μελέτη των προδιαγραφών λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων και η επισήμανση των αναγκαίων βελτιώσεων και προσαρμογών των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, που καθορίζουν τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις κάθε μορφής τουριστικών εγκαταστάσεων, τουριστικών επιχειρήσεων και εν γένει επιχειρήσεων, που εξυπηρετούν τουρίστες
 5. Ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος της ποιότητας των εν γένει υπηρεσιών των τουριστικών υπηρεσιών που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν , σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς όπως Υπουργεία, Ο.Τ.Α, Λιμενικά Ταμεία, επαγγελματικά σωματεία, για την αντιμετώπιση των ζητημάτων, επισήμανση αναγκαίων βελτιώσεων και προσαρμογών.
 6. Συνεργασία με το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης)  Ανώνυμη εταιρεία για την συστηματική αξιολόγηση των υπηρεσιών ελέγχου και την συνεχόμενη ποιότητα στην υποδομή και λειτουργία των συστημάτων  ελέγχου κατά τη διαδικασία της κατάταξης των κύριων και μη τουριστικών καταλυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3190/2003.

 

Στο Τμήμα Εποπτείας Αγοράς ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες:

 1. Κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων ελέγχων  των τουριστικών επιχειρήσεων κατ’ είδος και κατά περιοχή, στις οποίες χορηγείται Ειδικό Σήμα Ποιότητας.
 2.  Έλεγχος των υποχρεωτικών λειτουργικών προδιαγραφών και μοριοδότηση των κυρίων και των μη κυρίων τουριστικών καταλυμάτων- κατ’ εφαρμογή του Π.Δ 43/2002 ΦΕΚ 43Α/7-3-2002 « Κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών» και το ΠΔ 337/2000 ΦΕΚ 281/28-12-2000 « Κατάταξη ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
 3. Υποδείξεις για βελτιώσεις  εξακρίβωση της προσαρμογής τους στις υποδείξεις αυτές, σύνταξη εκθέσεων, κοινοποίησή τους στην εκάστοτε τουριστική επιχείρηση και επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα  με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν. 3190/2003.
 4. Παρακολούθηση της τήρησης των διαδικασιών που ορίζονται από τα πρότυπα Διαπίστευσης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 και ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 με  οποία ο ΕΟΤ έχει διαπιστευτεί από το Ε.ΣΥ.Δ. ΑΕ ως φορέας Πιστοποίησης και ως φορέας ελέγχου.
 5. Τήρηση βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των ελέγχων κατάταξης σε αστέρια ή κλειδιά από την οποία είναι δυνατόν να εξάγονται σε μηνιαία βάση στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις κατατάξεις των τουριστικών καταλυμάτων.

 

Η άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων που αφορύν σε ελέγχους τουριστικών επιχειρήσεων του άρθρου 2 του ν. 2160/93  πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επιθεώρησης,   καθώς και τις οικείες κατά τόπους Π.Υ.Τ.ΕΟΤ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σύμφωνα με τα πρότυπα διαπίστευσης "ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 " και "ΕΛΟΤ ΕΝ 45011" με τα  οποία ο ΕΟΤ έχει διαπιστευτεί από το Ε.ΣΥ.Δ. ΑΕ ως φορέας Πιστοποίησης και ως φορέας ελέγχου , η διεύθυνση   Π.Ε. & Ε.Α. έχει συντάξει, μεταξύ άλλων,  τα παρακάτω έγγραφα στα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της ενότητας (Επιχειρείν - Κατάταξη Καταλυμάτων):

 1. Κανονισμός Πιστοποίησης Κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 45011  και ISO 17020
 2. Αίτηση Επιχειρηματία με την οποία αιτείται την κατάταξη σύμφωνα με το ΠΔ 43/2002 ή ΠΔ 337/2000
 3. Κώδικας Δεοντολογίας Επιθεωρητή
Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.