ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 

Η Δ/νση  Δημοσίων Σχέσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος  72/2-8-2018 ΦΕΚ 141  Α    και σε συνδυασμό με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον ΕΟΤ ως ΝΠΔΔ είναι η καθ’ ύλη αρμόδια Δ/νση  προβολής και επικοινωνίας ενεργειών και δράσεων δημοσίων σχέσεων  και  απαρτίζεται από τρία τμήματα : Δημοσίων Σχέσεων , Εκθέσεων και Προγραμματισμού και Υλοποίησης ταξιδιών Εξοικείωσης , έχει  δε τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους :

•    Έγκαιρο σχεδιασμό, εποπτεία  και επίβλεψη της ορθής  υλοποίησης Προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων στο εξωτερικό και εσωτερικό, σύμφωνα με την τουριστική πολιτική του εποπτεύοντος Υπουργείου και τη στρατηγική επικοινωνίας του ΕΟΤ σε συνεργασία με τρίτους φορείς ,φυσικά και νομικά πρόσωπα, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

•    Σχεδιασμό & επίβλεψη της εκτέλεσης  στην Ελλάδα και το εξωτερικό, του προγράμματος Εκθέσεων στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού για την προβολή και προώθηση της Χώρας σε συνεργασία με τρίτους φορείς ,φυσικά  και νομικά πρόσωπα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

•    Σχεδιασμό, συντονισμό και υποστήριξη ταξιδιών εξοικείωσης ,καθώς και  φιλοξενία ημεδαπών και αλλοδαπών εταίρων της τουριστικής αγοράς όπως ενδεικτικά δημοσιογράφων, ταξιδιωτικών πρακτόρων του εξωτερικού ,τηλεοπτικών συνεργείων και διαμορφωτών κοινής γνώμης με στόχο την ανάδειξη των τουριστικών προορισμών και την προβολή της εικόνας χώρας διεθνώς.

•    Διοργάνωση ίδιων εκδηλώσεων ,συν διοργάνωση  ή συμμετοχή σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις τρίτων φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα  στην  Ελλάδα και το Εξωτερικό.

•    Την παροχή χορηγιών , την αγορά χορηγικών πακέτων  των εκδηλώσεων καθώς και τη χορήγηση αιγίδας του ΕΟΤ στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

•    Τη μέριμνα για οικονομική συμμετοχή και κάλυψη δαπανών σε δράσεις τρίτων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τη στήριξη του ελληνικού εσωτερικού τουρισμού και την προβολή της Χώρας διεθνώς .

•    Τη μέριμνα για  την ενημέρωση της Δ/νσης Υπηρεσιών Εξωτερικού και Εσωτερικού για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το υλοποιούμενο πρόγραμμα δημοσίων Σχέσεων.

•    Την προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών ή συμπαραγωγών ,την υποστήριξη υλοποίησης τηλεοπτικών και κινηματογραφικών γυρισμάτων ,την ανάπτυξη συνεργασιών με τα ΜΜΕ της ημεδαπής και αλλοδαπής με στόχο την προβολή της Χώρας στο εσωτερικό και εξωτερικό. 

•    Την εποπτεία και αξιολόγηση της έγκαιρης ,ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής και εκτέλεσης των προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων και εκθέσεων ,τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την εκτέλεση αυτών και εισήγηση  για την έγκαιρη αναπροσαρμογή τους σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών.

 Τμήμα δημοσίων σχέσεων

           Το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων  είναι αρμόδιο για :

•    Την κατάρτιση και την εκτέλεση του προγράμματος δημοσίων σχέσεων, σύμφωνα με την τουριστική πολιτική του εποπτεύοντος Υπουργείου με ετήσια ανάλυση δράσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό, σε συνεργασία με τις λοιπές Διευθύνσεις του Οργανισμού και με τρίτους φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

•    Την αξιολόγηση προτάσεων δράσεων Δημοσίων Σχέσεων που έχουν υποβληθεί από τις Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού και Εξωτερικού, καθώς και από τρίτους, φυσικά η νομικά πρόσωπα και την εισήγηση προς τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.’

•     Τη μέριμνα της κατάρτισης και παρακολούθησης υλοποίησης των ετήσιων προγραμμάτων δράσεων Δημοσίων Σχέσεων των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού και Εσωτερικού.

•     Τη διοργάνωση, συνδιοργάνωση και συμμετοχή σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις σε συνεργασία με τρίτους φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

•    Την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με πανεπιστημιακές κοινότητες, φορείς και ομάδες κοινού ειδικού ενδιαφέροντος και την καταβολή συνδρομών, σε διεθνείς οργανισμούς ( ΕΤΟ ICCA).

•     Την ανάληψη μέρους του κόστους διοργάνωσης, έναντι αντισταθμιστικών παροχών για την προβολή της Ελλάδας στο εσωτερικό και εξωτερικό.

•    Την προμήθεια φιλοφρονητικών δώρων προσφερόμενων από τη Διοίκηση του Ε.Ο.Τ. σε επίσημους προσκεκλημένους, εκπροσώπους φορέων, τουριστικούς παράγοντες, δημοσιογράφους, αξιωματούχους και πρόσωπα ειδικού κύρους και επιρροής κ.ά.

•    Τη διοργάνωση, συνδιοργάνωση ή συμμετοχή σε εκδηλώσεις που αφορούν όλες τις ειδικές μορφές τουρισμού, όπως ενδεικτικά πολιτιστικού, αθλητικού, καλλιτεχνικού, γαστρονομικού.

•     Την προσέλκυση και υποστήριξη της διεξαγωγής, στην Ελλάδα, μεγάλων διοργανώσεων (όπως ενδεικτικά ετήσια συνέδρια, τελετές βράβευσης, διαγωνισμοί, παρουσιάσεις), φορέων του εξωτερικού, από τον τομέα του τουρισμού και άλλους τομείς της οικονομίας.

•     Τη σύναψη μνημονίων συνεργασίας με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οργανισμούς, εταιρείες και τρίτους, νομικά ή φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, την παρακολούθηση της υλοποίησής τους και τον απολογισμό τους.

•    Την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του σχεδιασμού και την ανάπτυξη προγραμμάτων Κοινωνικής Ευθύνης.

•    Την υποστήριξη και τη διευκόλυνση υλοποίησης κινηματογραφικών παραγωγών και συμπαραγωγών, όπως και τηλεοπτικών και κινηματογραφικών γυρισμάτων στη χώρα.

•    Το συντονισμό όλων των υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την επίσπευση των διαδικασιών χορήγησης πάσης φύσεως αδειών και διευκολύνσεων στα κινηματογραφικά συνεργεία και λοιπούς συνεργάτες για την κινηματογράφηση ελληνικών και διεθνών παραγωγών και συμπαραγωγών εντός της Επικράτειας.

•    Τις πάσης φύσεως δράσεις προβολής και προώθησης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΟΤ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

Α.  Στην ιστοσελίδα του Οργανισμού WWW.GNTO.GOV.GR /ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΟΤ  ΣΕ ΔΡΆΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ  έχουν αναρτηθεί τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά και παραστατικά για την οικονομική συμμετοχή του ΕΟΤ σε δράσεις τρίτων .

Oι   ενδιαφερόμενοι φορείς υποβάλλουν τα   αιτήματά τους    για οικονομική συμμετοχή του ΕΟΤ σε δράσεις προώθησης και προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος σύμφωνα   με την αριθ. πρωτ. 9332/29/7/2019  απόφαση ΓΓΕΟΤ και την ορθή επανάληψη αυτής ( απ 9332/1-8-2019 ΑΔΑ: 6ΓΔΘ469ΗΙΖ-3ΔΘ). Επιπλέον  αναφέρουμε ότι έχει επικαιροποιηθεί  το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την υποβολή  των δικαιολογητικών του νέου νόμου 4820/2021 ΦΕΚ 130/Α/3-7-2021), ως εξής:

“ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΕΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 180 ΤΟΥ ΝΌΜΟΥ 4820/23-7-2021 (ΦΕΚ130 Α)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 180 του ν. 4820/2021 ΦΕΚ130/Α/23-7-2021 «Οργανικός Νόμος Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» στο πλαίσιο αξιολόγησης  και αποδοχής αιτημάτων για οικονομική συμμετοχή ΕΟΤ σε δράσεις τρίτων ή  αγοράς χορηγικού πακέτου, οι ενδιαφερόμενοι φορείς που διοργανώνουν δράσεις/εκδηλώσεις τουριστικού ενδιαφέροντος οφείλουν να υποβάλλουν στον ΕΟΤ (Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων –Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων)  αντί του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα  δικαιολογητικά και παραστατικά του άρθρου 180 του ν. 4820/2021 ΦΕΚ130/Α/23-7-2021 τα οποία δεν διαφοροποιούνται με την νέα νομοθετική ρύθμιση (αλλάζει μόνο ο φορέας υποβολής των δικαιολογητικών)
Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν γνώση της ακολουθητέας διοικητικής διαδικασίας για την οικονομική συμμετοχή ΕΟΤ σε δράσεις τρίτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ –ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΟΤ –ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

Β. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΓΙΔΑΣ

Στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.gnto.gov.gr/Παραχώρηση αιγίδας  έχουν αναρτηθεί τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά και παραστατικά  για την παραχώρηση  αιγίδας του ΕΟΤ σε δράσεις τρίτων. Αναλυτικότερα: Σχετικά με  την παραχώρηση αιγίδας του Ελληνικού Οργανισμού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το τμήμα δημοσίων σχέσεων και με την με αριθ πρωτ. 9332/29-7-2019 (ΑΔΑ: ΨΗ8Π469ΗΙΖ-ΟΤ8) απόφαση ΓΓΕΟΤ  και την ορθή επανάληψη αυτής (9332/1-8-2019)  οι φορείς  που υποβάλλουν σχετικό αίτημα  αιγίδας  πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα:

-Το έντυπο πρέπει να απευθύνεται στον ΕΟΤ, είτε στον Πρόεδρο ΕΟΤ είτε στην αρμόδια Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων.

-κριτήριο για την παραχώρηση αιγίδας ΕΟΤ αποτελεί η υψηλή ποιότητα της δράσης, καθώς και η προστιθέμενη αξία που θα αποδώσει στον Οργανισμό και στο ελληνικό τουριστικό προϊόν.

-εξετάζεται τόσο η επιλεξιμότητα της δράσης όσο και η επιλεξιμότητα του φορέα που την υλοποιεί.

-Ο αιτών φορέας θα πρέπει  αποδεδειγμένα να διαθέτει επαρκή τεχνογνωσία, εμπειρία και ικανότητες ώστε να πραγματοποιήσει με επιτυχία την προτεινόμενη δράση. Θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει την βιωσιμότητα της δράσης καθ΄ όλη την διάρκειά της.

-κάθε φορέας δύναται να υποβάλει συνολικά έως δύο (2) αιτήματα ετησίως για δράσεις που διοργανώνει ο ίδιος ή συνδιοργανώνει με άλλους φορείς

Γενικές Υποχρεώσεις Φορέα: 1)Το αίτημα του φορέα θα πρέπει να κατατίθεται, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της δράσης. Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται αντίγραφο του καταστατικού ή της ιδρυτικής πράξης του φορέα  (με στόχο τον έλεγχο του σκοπού που επιτελεί) καθώς και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ο νόμιμος εκπρόσωπος προς τρίτους. 2.Ο αιτών φορέας θα πρέπει να γνωστοποιεί στον Οργανισμό συγκεκριμένο πρόσωπο επικοινωνίας με όλα τα στοιχεία του (όνομα, τηλέφωνο, fax, e-mail) για κάθε απαραίτητη επικοινωνία και συνεννόηση με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.3.Το λογότυπο του ΕΟΤ καθώς και η φράση «Υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού» θα πρέπει να προβάλλεται με ευθύνη του διοργανωτή φορέα κάτω από τον τίτλο της εκδήλωσης, σε όλη την έντυπη επικοινωνία (προγράμματα, προσκλήσεις, φυλλάδια, Δελτία Τύπου, αφίσες, κλπ.) καθώς και σε κάθε είδους διαφήμιση που προορίζεται για οποιοδήποτε Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση, ιστοσελίδες, blogs, social media, κλπ.). Σε περίπτωση μη προβολής του λογοτύπου του ΕΟΤ στα ανωτέρω ή μέρος αυτών (σύμφωνα με το πρόγραμμα επικοινωνίας της δράσης από τον διοργανωτή), ο Οργανισμός δύναται να προχωρήσει σε έκδοση άρσης της παραχώρησης αιγίδας του. Επίσης, ο φορέας θα πρέπει να δεσμεύεται στην ρητή αναφορά ότι η δράση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού σε κάθε δημόσια προβολή της δράσης, σε οποιοδήποτε Μ.Μ.Ε. καθώς και κατά την έναρξη και την λήξη της δράσης.4.Για την διαπίστωση των ανωτέρω, ο φορέας οφείλει να αποστείλει στο αρμόδιο Τμήμα χειρισμού του αιτήματός του, με ηλεκτρονική αλληλογραφία, δείγματα τρόπου προβολής της δράσης πριν την παραγωγή του υλικού της, με σκοπό την έγκρισή τους.

Γενικοί όροι παραχώρησης ή απόρριψης αιγίδας

•    Η απόφαση περί παραχώρησης αιγίδας υπογράφεται από τον/την Πρόεδρο Δ.Σ. ΕΟΤ, κατόπιν εξέτασης, αξιολόγησης και εισήγησης του αρμοδίου Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων.

•    Η απόφαση περί απόρριψης του αιτήματος δεν προσβάλλεται.

•    Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διατηρεί το δικαίωμα άρσης της αιγίδας, με νεότερη απόφαση του/της Προέδρου Δ.Σ. ΕΟΤ αν κρίνει ότι δεν τηρούνται οι όροι παραχώρησής της ή διαπιστώνονται εκ των υστέρων παρατυπίες σε σχέση με το αρχικό αίτημα

•    Παρέχεται στον ΕΟΤ η δυνατότητα να θέτει ρήτρα ή ρήτρες στην παραχώρηση αιγίδας κατά περίπτωση, όταν κρίνεται σκόπιμο, π.χ. περί μη ύπαρξης ευθύνης του ΕΟΤ για αποζημίωση, βλάβη (π.χ. κακόβουλα σχόλια), κλπ

-ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΓΙΔΑΣ ΕΟΤ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ

μετά την αριθ 12241/23-10-19 τροποποίηση της εγκυκλίου ΓΓΕΟΤ με αριθ πρωτ. 9332/1-8-2019(ΑΔΑ: ΨΗ8Π469ΗΙΖ-ΟΤ8)

 

 

Τμήμα Προγραμματισμού και Υλοποίησης ταξιδιών εξοικείωσης

         Το Τμήμα Προγραμματισμού και Υλοποίησης Ταξιδιών Εξοικείωσης είναι αρμόδιο για:

•    Την υποδοχή και αξιολόγηση προτάσεων που υποβάλλονται από τις Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού και Εξωτερικού, καθώς και από κάθε ενδιαφερόμενο και ιδίως από χώρες στις οποίες δεν υφίσταται Γραφείο του Ε.Ο.Τ. και την εισήγηση προς τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., σχετικά με την υλοποίηση αυτών.

•    Την οργάνωση ή συνδιοργάνωση και εκτέλεση ταξιδιών γνωριμίας και εξοικείωσης με τη Χώρα και το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν, για δημοσιογράφους, τουριστικούς πράκτορες, bloggers, επαγγελματίες  γενικότερα στον τομέα του τουρισμού, καθώς και για πρόσωπα ειδικού ενδιαφέροντος και υψηλής επιρροής.

•    Την υποστήριξη και μέριμνα της μεταφοράς και φιλοξενίας τους που δύναται να περιλαμβάνει διανυκτέρευση, μετακινήσεις, γεύματα, φιλοφρονητικά δώρα, διερμηνείες, ξεναγήσεις και άλλες ειδικές παροχές, κατά περίπτωση, επιλεκτικά ή σωρευτικά με ίδια μέσα ή σε συνεργασία με τρίτους φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

•    . Την ανάπτυξη, κατάρτιση, οργάνωση ή συνδιοργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων φιλοξενίας και ταξιδιών εξοικείωσης σε συνεργασία με τρίτους φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και την ανάληψη μέρους ή του συνόλου των δαπανών που αφορούν τα εν λόγω προγράμματα για τη μεγιστοποίηση της θετικής εικόνας της χώρας διεθνώς.
•    . Τη συγκέντρωση των απολογιστικών στοιχείων των ανωτέρω δράσεων και ενεργειών και την κατάρτιση ετήσιας απολογιστικής έκθεσης εντός του πρώτου τριμήνου κάθε επόμενου έτους για την ενημέρωση της Διοίκησης του Οργανισμού.

 

             Τμήμα Εκθέσεων

 

Το Τμήμα Εκθέσεων είναι αρμόδιο για:

•    Την έγκαιρη και αιτιολογημένη εισήγηση στον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. για το ετήσιο πρόγραμμα συμμετοχής στις διεθνείς εκθέσεις κάθε επομένου έτους, βάσει της αναπτυξιακής τουριστικής πολιτικής του εποπτεύοντος Υπουργείου.

•    Την κατάρτιση, μέριμνα, το σχεδιασμό για την έγκριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος διεθνών τουριστικών εκθέσεων στις οποίες συμμετέχει ο Ε.Ο.Τ., το οποίο συνοδεύεται από τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό δαπάνης για την υλοποίησή του

•    Το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων δημοσίων σχέσεων στο πλαίσιο των εκθέσεων στις οποίες συμμετέχει ο Οργανισμός στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό προβολής και προώθηση της χώρας και των επιμέρους τουριστικών προορισμών, προϊόντων, υπηρεσιών, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού και Εσωτερικού, τη Διεύθυνση Τουριστικής Προβολής, καθώς και σε συνεργασία με τρίτους φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

•    Τον απολογισμό της συμμετοχής σε κάθε έκθεση, την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών για τις προτεινόμενες συμφωνίες διαφήμισης και συνδιαφήμισης, καθώς και δράσεων δημοσίων σχέσεων με επαγγελματίες του κλάδου του τουρισμού, την παρακολούθησή τους και τη συνεργασία είτε από τα αρμόδια Γραφεία του Ε.Ο.Τ. στο Εξωτερικό είτε από την Κ.Υ. σε χώρες που δεν υφίσταται Γραφείο του Οργανισμού.

•     Τη μέριμνα για την έγκαιρη υποβολή των τεχνικών χαρακτηριστικών και των ειδικών όρων και προϋποθέσεων για την σύνταξη διακηρύξεων για την ανάθεση του σχεδιασμού και της κατασκευής των περιπτέρων σε εκθέσεις, μέσω του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Προμηθειών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

•    Τη μέριμνα για τη σύναψη συμφωνιών ανταλλαγής υπηρεσιών σε είδος (συμψηφισμός) με ιδιωτικούς φορείς από το αρμόδιο τμήμα και τη σύναψη μνημονίων συνεργασίας με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οργανισμούς, εταιρείες και τρίτους, νομικά ή φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, την παρακολούθηση υλοποίησής τους και τον απολογισμό τους.

Στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.gnto.gov.gr /Εκθέσεις  έχει αναρτηθεί ο προγραμματισμός των Εκθέσεων έτους 2022 για ενημέρωση των ενδιαφερομένων καθώς και οι ανακοινώσεις του τμήματος με όλες τις πληροφορίες για την συμμετοχή συνεκθετών στις Εκθέσεις του 2022 καθώς και η φόρμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής exhibitions@gnto.gr

 

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.