Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την διαδικτυακή πύλη, www.visitgreece.gr

Ο ΕΟΤ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Τεχνική και Σχεδιαστική Αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης www.visitgreece.gr , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

 

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την διαδικτυακή πύλη,  www.visitgreece.gr

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΤΕΥΔ 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

Τεχνικές προδιαγραφές – Πίνακες συμμόρφωσης

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 12 - 03 - 2020
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 27-04-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00

Connect, Engage and Share...
Social Networks

Subscribe to keep in touch...
Newsletter Sign up

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.