ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2000’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2000’s

2005

LIVE YOUR MYTH IN GREECE


Επιμέλεια
2005
Γλώσσα
Λιθογραφείο
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Κ. ΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ- ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Mc Cann Erikson BBDO- Cleverbank
Φωτογράφος