Στρατηγική

Στρατηγική Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, 2023-2024

Ο ΕΟΤ, λαμβάνοντας υπόψη το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τον Τουρισμό, το Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ 2023-2024 του Υπουργείου Τουρισμού, τις τάσεις της διεθνούς τουριστικής αγοράς, τις τρέχουσες συνθήκες της παγκόσμιας και της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τις προβλέψεις και δεδομένα για το πως έχει πλέον διαμορφωθεί η ταξιδιωτική συμπεριφορά στη μετά την πανδημία εποχή, καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις και την επικοινωνιακή στρατηγική για τα έτη 2023-2024, εμπλουτίζοντας περαιτέρω τη βάση πάνω στην οποία κτίζεται το νέο αφήγημα για τον ελληνικό τουρισμό.

Βασική αποστολή του ΕΟΤ αποτελεί διαχρονικά η προβολή και προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με βάση το επιλεγμένο marketing mix.


Προς την επίτευξη των στρατηγικών και επικοινωνιακών στόχων σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν τα προγράμματα διαφήμισης και συνδιαφήμισης του Οργανισμού για το έτος 2022.

Τα προγράμματα αυτά ενίσχυσαν την τοποθέτηση της Ελλάδας στη συνείδηση των τουριστών – καταναλωτών, ως του πλέον επιθυμητού προορισμού για διακοπές μετά την πανδημία και συνέβαλαν ουσιαστικά στην αύξηση των βασικών τουριστικών μεγεθών (αφίξεων και εισπράξεων), τα οποία σε απόλυτους αριθμούς πανελλαδικά υπερκάλυψαν τα μεγέθη του 2021 αλλά και τους στόχους που είχαν τεθεί έναντι του έτους αναφοράς, 2019 (>70% αφίξεων, >75% εισπράξεων και διανυκτερεύσεων).

Σημαντικοί Σύνδεσμοι

2022

Στρατηγική Προώθησης & Προβολής 2022

2021

Στρατηγική Προώθησης & Προβολής 2021

2021

Campaign Manual 2021

2022

Εγχειρίδιο Ορθής Χρήσης Λογοτύπων Ε.Ο.Τ.

2022

ΑΡΧΕΙΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΕΟΤ

2022

Brand Management Manual του ΕΟΤ

2022

Brand Management Manual του ΕΟΤ

2019 – 2022

Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ετών 2019-2020

2017 – 2018

Στρατηγική Προώθησης & Προβολής του ΕΟΤ για την διετία 2017-2018

2014 – 2016 

Στρατηγική Προώθησης & Προβολής του ΕΟΤ για την τριετία 2014-2016

2011-2013

Στρατηγική Προώθησης & Προβολής του ΕΟΤ για την τριετία 2011-2013

2012

Στρατηγική Προβολής & Προώθησης του ΕΟΤ στο Διαδίκτυο