Αγορά Χορηγικού Πακέτου

To Tμήμα Δημοσίων Σχέσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, αναλαμβάνει την αγορά χορηγικού πακέτου σε επιλεγμένες ενέργειες και δράσεις προβολής που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την προβολή της εικόνας της χώρας διεθνώς και την εξυπηρέτηση των επιμέρους στόχων επικοινωνίας. Δεδομένου ότι πρόκειται για αγορά/προμήθεια υπηρεσιών πέραν της εγκριτικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ υπογράφεται και σχετική σύμβαση μεταξύ ΕΟΤ και νόμιμου εκπροσώπου του φορέα, η οποία αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ.