Υπογραφή σύμβασης – Τήρηση των αντισταθμιστικών/ επικοινωνιακών παροχών

Υπογραφή σύμβασης

Δεδομένου ότι η αγορά χορηγικού πακέτου συνιστά αγορά /προμήθεια υπηρεσίας πέραν της εγκριτικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ υπογράφεται και σχετική σύμβαση μεταξύ ΕΟΤ και νόμιμου εκπροσώπου του φορέα, η οποία αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ.

Τήρηση αντισταθμιστικών/επικοινωνιακών παροχών

Ο διοργανωτής φορέας οφείλει να τηρεί απαρεγκλίτως τις αντισταθμιστικές παροχές για τον ΕΟΤ όπως αυτά έχουν αναφερθεί στην σχετική εγκριτική απόφαση ΕΟΤ και να συγκεντρώνει όλα τα σχετικά αποδεικτικά που πιστοποιούν την τήρησή τους (έντυπο ή ψηφιακό υλικό, π.χ. φωτογραφίες, αφίσες, πρόγραμμα, βίντεο, screenshots, δελτία τύπου κλπ) στο οποίο αναφέρεται η οικονομική συμμετοχή του ΕΟΤ ή /και αποτυπώνεται το λογότυπο του οργανισμού.