Ανακοινώσεις Προκηρύξεις

Ο ΕΟΤ μέσω του Τμήματος Προμηθειών διενεργεί διαγωνιστικές διαδικασίες για όλες τις τακτικές και έκτακτες προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών και μεριμνά για την τήρηση όλων των σχετικών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταξύ του Οργανισμού και τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων) στο πλαίσιο του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (ν. 4412/2016) με στόχο την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Οργανισμού.