Ταξίδια Εξοικείωσης

 Το Τμήμα Προγραμματισμού και Υλοποίησης Ταξιδιών Εξοικείωσης έχοντας ως στόχο την ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο, σύγχρονο, ελκυστικό και πολυποίκιλο τουριστικό προορισμό διεθνώς, είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό, συντονισμό και την υποστήριξη ταξιδιών εξοικείωσης καθώς και την φιλοξενία αλλοδαπών εταίρων της τουριστικής αγοράς, όπως δημοσιογράφους και εκπροσώπους ΜΜΕ (press trips) ταξιδιωτικούς πράκτορες του εξωτερικού (fam trips), τηλεοπτικά συνεργεία, διαμορφωτές κοινής γνώμης (opinion leaders). Δέχεται και αξιολογεί προτάσεις, κυρίως από τις Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού ή άλλους Δημόσιους φορείς, κυρίως Πρεσβείες και Προξενεία από χώρες στις οποίες δεν υφίστανται Υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ.

Για την ανάπτυξη, κατάρτιση , οργάνωση ή συνδιοργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων φιλοξενίας και ταξιδιών εξοικείωσης και για την μεγιστοποίηση της θετικής εικόνας της Χώρας διεθνώς, έχει αναπτυχθεί εποικοδομητική και προς αμοιβαίο όφελος συνεργασία με τρίτους φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Ημερολόγιο

Γνωρίστε την ομάδα μας

Θέου Αθανασία

Προϊσταμένη Τμήματος

Τηλ.: 2108707012

Γκόνου Ρ.

 Υπάλληλος Τμήματος

Τηλ.: 2108707444

Δράκου Κ.

 Υπάλληλος Τμήματος

Τηλ.: 2108707017

Καραμανιώλα Ζ.

 Υπάλληλος Τμήματος

Τηλ.: 2108707338