ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

Συνεργασία ΕΟΤ με ΟΤΑ Α' & Β' βαθμού

Τα Διαφημιστικά προγράμματα και γενικά ενέργειες, που αφορούν την τουριστική προβολή και διαφήμιση της χώρας ή περιοχών αυτής στο εσωτερικό και εξωτερικό τα οποία καταρτίζονται και υλοποιούνται από οποιονδήποτε φορέα του Δημοσίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γενικότερα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως κάθε φορά αυτός προσδιορίζεται, ανεξάρτητα αν εκτελούνται με χρηματοδότηση από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς ή ίδιους πόρους του φορέα υλοποίησης τους, πρέπει να τελούν σε πλήρη εναρμόνιση προς τον γενικό σχεδιασμό των στόχων του προγράμματος τουριστικής προβολής της χώρας ή των περιοχών αυτής, που καταρτίζει το Υπουργείο Τουρισμού και εκτελεί ο ΕΟΤ.

Για την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων και τη σύναψη σχετικών συμβάσεων που αφορούν σε προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ΕΟΤ. Προς διευκόλυνση των Περιφερειών και Δήμων της Χώρας παρατίθενται σημαντικοί σύνδεσμοι με όλα τα απαραίτητα έγγραφα για κάθε αίτημα παροχής σύμφωνης γνώμης του ΕΟΤ.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

Κατεβάστε την επικαιροποιημένη Εγκύκλιο Σύμφωνης Γνώμης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

 Οι ενδιαφερόμενοι φορείς πριν υποβάλλουν τα αιτήματά τους για την παροχή σύμφωνης γνώμης στην παρακάτω φόρμα, χρειάζονται τα παρακάτω αρχεία:

1. Δικαιολογητικά για παροχή σύμφωνης γνώμης σε ετήσιο πρόγραμμα Δήμων/Περιφερειών

  • Αίτημα δράσης (μορφή word ή pdf)
  • Μακέτες εφόσον υπάρχουν  με το λογότυπο του ΕΟΤ 
  • Απόφαση αρμόδιου αποφασιστικού οργάνου αναρτημένη στη διαύγεια

2. Δικαιολογητικά για παροχή σύμφωνης γνώμης σε επιμέρους δράσεις τουριστικής προβολής Δήμων/Περιφερειών

  • Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσεων με αναλυτικό προϋπολογισμό (συνολικό και ανά δράση)
  • Απόφαση Δημοτικού/Περιφερειακού Συμβουλίου αναρτημένη στο Πρόγραμμα Διαύγειa.

Φόρμα Αιτήματος Παροχής Σύμφωνης Γνώμης

Step 1 of 2