Οργανισμός

Από την ίδρυσή του, ο ΕΟΤ ως ΝΠΔΔ υπό την εποπτεία σήμερα του Υπουργείου Τουρισμού, έχει αναλάβει την αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Με βασική αποστολή την προώθηση και προβολή του ελληνικού τουρισμού, εγχώρια και διεθνώς, υλοποιεί την τουριστική πολιτική που  χαράσσει το Υπουργείο και ενισχύει την εικόνα της χώρας διεθνώς.

Ο ΕΟΤ ιδρύεται για πρώτη φορά το 1929 και επανιδρύεται το 1950 με τον Α.Ν. 1565/50 ( ΦΕΚ 255 Α’), ο οποίος κυρώνεται με τον Ν. 1624/51 (ΦΕΚ 7 Α’)· έκτοτε αποτελεί τον βασικό κρατικό φορέα του τουριστικού τομέα. Η τρέχουσα διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 72/2018 (ΦΕΚ 141/Α΄/2-8-2018) αμφότερα όπως ισχύουν σήμερα.

Ο ΕΟΤ σήμερα διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, Πρόεδρος του οποίου είναι η Άντζελα Γκερέκου ενώ Γενικός Γραμματέας είναι ο Δημήτρης Φραγκάκης.