Αποπληρωμή αγοράς χορηγικού πακέτου

Μετά το πέρας της δράσης και για την αποπληρωμή του ποσού, ο φορέας θα πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Τιμολόγιο ποσού αγοράς χορηγικού πακέτου από τον ΕΟΤ συνολικού ποσού, όπως αυτό ορίζεται στην απόφαση ΕΟΤ.


Το σχετικό τιμολόγιο εκδίδεται με τα εξής στοιχεία:
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΣΟΧΑ 7, 11521 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ. 090010364
Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ
Επί του τιμολογίου θα αναγράφεται ο α/α της ανάληψης υποχρέωσης ή το θέμα της εγκεκριμένης Απόφασης Γ.Γ. ΕΟΤ.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Το τιμολόγιο πρέπει να αποσταλεί το συντομότερο δυνατόν μετά το πέρας της ενέργειας και όχι αργότερα από τη λήξη του οικονομικού έτους που έχει λάβει χώρα η δράση.
Το τιμολόγιο αποστέλλεται:
• Μέσω συμβατικού ταχυδρομείου/υπηρεσίας ταχυμεταφορών (ΠΡΟΣ: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Διεύθυνση: Τσόχα 7, ΤΚ 11521 Αθήνα – Υπ’ όψιν τμήματος Δημοσίων Σχέσεων) ή
• Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), εφόσον προβλέπεται από τον φορέα έκδοσης, στο: gram_publicrelations@gnto.gr

2. Αναλυτικό απολογισμό της δράσης των εσόδων και εξόδων αυτής. Κατά την υποβολή του απολογισμού της δράσης, οι δαπάνες του φορέα θα αναγράφονται ξεχωριστά από τις απευθείας αναθέσεις φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες όμως θα υπολογίζονται στις γενικές δαπάνες που αφορούν στη δράση.

Πιθανή απόκλιση μεταξύ του αρχικού υποβληθέντος προϋπολογισμού και του απολογισμού ενέργειας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το -20%.
Στην περίπτωση που η απόκλιση μεταξύ προϋπολογισμού και απολογισμού της ενέργειας είναι μεγαλύτερη του -20% ο ΕΟΤ υποχρεούται να προβεί σε ποσοστιαία μείωση της δαπάνης αγοράς του χορηγικού πακέτου. Πριν της απόφασης μείωσης ο φορέας θα ενημερώνεται και θα καταθέτει τις απόψεις του.

3. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα, όπου απαιτείται.

Κατά την κατάθεση των αντισταθμιστικών, θα προσκομίζεται από τον φορέα φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.


4. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού Τραπέζης του φορέα, στο οποίο θα φαίνονται ευκρινώς η Τράπεζα, ο αριθμός λογαριασμού και το ΙΒΑΝ.

5. Όλα τα αποδεικτικά τήρησης των αντισταθμιστικών/επικοινωνιακών παροχών για τον ΕΟΤ, όπως αυτά ορίστηκαν στην σχετική απόφαση που έχει εκδοθεί από τον ΕΟΤ και έχει κοινοποιηθεί στον φορέα διοργάνωσης.

Στην απόφαση της αγοράς του χορηγικού πακέτου από τον ΕΟΤ ορίζεται τριμελής Επιτροπή πιστοποίησης και καλής εκτέλεσης των αντισταθμιστικών παροχών και εργασιών. Η Επιτροπή είτε παρίσταται κατά τη διάρκεια της ενέργειας, είτε παραλαμβάνει και πιστοποιεί την ορθή τήρηση των αντισταθμιστικών παροχών τα οποία προσκομίζονται από τον φορέα. Τέλος, συντάσσει σχετικό πρακτικό το οποίο υποβάλλει αρμοδίως και συνοδεύει το φάκελο της πληρωμής.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά και παραστατικά είναι υποχρεωτικά.