Αξιολόγηση αιτήματος - Κριτήρια επιλεξιμότητας

Η υπό διοργάνωση δράση / ενέργεια  θα πρέπει να συνάδει με την αποστολή  και τη στρατηγική  του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Κατά την αξιολόγηση ενός  αιτήματος εξετάζεται τόσο η επιλεξιμότητα της δράσης όσο και η επιλεξιμότητα του φορέα που την υλοποιεί.


Ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας

• υψηλή ποιότητα της δράσης

• προστιθέμενη αξία που θα αποδώσει στον Οργανισμό

• προώθηση και προβολή του ελληνικού τουρισμού, εγχώρια και διεθνώς.


Οι φορείς που αιτούνται την οικονομική συμμετοχή του ΕΟΤ για δράσεις τους τουριστικού ενδιαφέροντος ή ομοίως αγοράς χορηγικού πακέτου πρέπει να ενημερωθούν για το σύνολο των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών και παραστατικών που πρέπει να αποστείλουν στο πλαίσιο της υποβολής του αιτήματος, στο στάδιο τήρησης των αντισταθμιστικών παροχών αλλά στο στάδιο της εκκαθάρισης της δαπάνης.