Αίτημα οικονομικής συμμετοχής

O Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του,  διοργανώνει, συνδιοργανώνει ή συμμετέχει σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις σε συνεργασία με τρίτους φορείς ,φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  Ειδικότερα συμμετέχει οικονομικά στην κάλυψη μέρους δαπάνης σε δράσεις και εκδηλώσεις τρίτων για την στήριξη του ελληνικού τουρισμού και την προβολή της χώρας διεθνώς  έναντι αντισταθμιστικών/επικοινωνιακών οφελών.

Αίτημα οικονομικής συμμετοχής

Step 1 of 4
Σύμφωνα με το Καταστατικό του ή την έναρξη επιτηδεύματος.