Αξιολόγηση αιτήματος - Κριτήρια επιλεξιμότητας

Η υπό διοργάνωση δράση / ενέργεια  θα πρέπει να συνάδει με την αποστολή  και τη στρατηγική  του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Κατά την αξιολόγηση ενός  αιτήματος εξετάζεται τόσο η επιλεξιμότητα της δράσης όσο και η επιλεξιμότητα του φορέα που την υλοποιεί.

Ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας

• υψηλή ποιότητα της δράσης

• προστιθέμενη αξία που θα αποδώσει στον Οργανισμό

• προώθηση και προβολή του ελληνικού τουρισμού, εγχώρια και διεθνώς.

Οι φορείς που αιτούνται την οικονομική συμμετοχή του ΕΟΤ για δράσεις τους τουριστικού ενδιαφέροντος ή ομοίως αγοράς χορηγικού πακέτου πρέπει να ενημερωθούν για το σύνολο των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών και παραστατικών που πρέπει να αποστείλουν στο πλαίσιο της υποβολής του αιτήματος, στο στάδιο τήρησης των αντισταθμιστικών παροχών αλλά στο στάδιο της εκκαθάρισης της δαπάνης.

Μετά την σύμφωνη γνώμη του Διατάκτη, ο ΕΟΤ θα προχωρήσει στην έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης καθώς και έγκρισης οικονομικής συμμετοχής σε δράση τρίτων, στην οποία απόφαση θα ορίζονται αναλυτικά: 

• το ποσό οικ. συμμετοχής για την κάλυψη μέρους εξόδων της διοργάνωσης που σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεπερνά το προσήκον μέτρο καθώς και οι επιλέξιμες δαπάνες που την αφορούν, σύμφωνα με τον αναλυτικό προϋπολογισμό που έχει καταθέσει ο φορέας,

 • ο δικαιούχος φορέας του ποσού, Ταχ/κη Δ/νση και ΑΦΜ 

• οι αντισταθμιστικές παροχές για τον ΕΟΤ,

 • τα ονόματα της τριμελούς επιτροπής πιστοποίησης καλής εκτέλεσης αντισταθμιστικών παροχών που θα υπογράψουν το σχετικό Πρακτικό. 

Κατόπιν της κοινοποίησης της σχετικής απόφασης ΕΟΤ στον φορέα διοργάνωσης και σε κάθε περίπτωση πριν την υλοποίηση της δράσης/εκδήλωσης, ο φορέας είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στον Ε.Ο.Τ την Πράξη αποδοχής της οικονομικής συμμετοχής ΕΟΤ από το Δ.Σ. του φορέα.  Στην περίπτωση μη ύπαρξης Δ.Σ. στον φορέα, θα πρέπει να υποβληθεί Έγγραφη Βεβαίωση περί αποδοχής της οικονομικής συμμετοχής ΕΟΤ, υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του φορέα, όπως ορίζεται στο Καταστατικό του.

  •  Στην περίπτωση συνδιοργάνωσης της δράσης/εκδήλωσης από Ε.Ο.Τ. – φορέα διοργάνωσης, θα πρέπει να συναφθεί Σύμβαση μεταξύ του Ε.Ο.Τ. και του φορέα διοργάνωσης, στην οποία θα αναφέρονται οι επιλέξιμες δαπάνες που θα καλύψει ο Ε.Ο.Τ. 
  •  Στην περίπτωση που στον φορέα διοργάνωσης έχει αναθέσει την υλοποίηση της δράσης οποιοσδήποτε Δήμος (με σχετική απόφαση ανάθεσης και Σύμβαση του φορέα με τον Δήμο), προκειμένου ο φορέας να μπορεί να αιτηθεί οικονομικής συμμετοχής στον ΕΟΤ, στη παραπάνω αναφερόμενη δράση, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι, στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν επιπλέον δαπάνες , όσον αφορά στη δράση και δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω σύμβαση (επαρκώς αιτιολογημένη στο αίτημα του ή στην πρόταση της αρμόδιας Δ/νσης προς τον Γενικό Γραμματέα π.χ. πρόκειται για δυναμική δράση που προσδίδει έμφαση στην προβολή θεματικού τουριστικού προϊόντος), ο φορέας μπορεί να αναζητήσει χορηγούς.  Σε κάθε περίπτωση ο ΕΟΤ δεν δύναται να καλύψει δαπάνες που θα συμπεριλαμβάνονται στην ανάθεση του Δήμου. Ο φορέας θα πρέπει να καταθέσει μεταξύ άλλων και την Τεχνική Μελέτη του Δήμου, στην οποία θα αποτυπώνεται το προϋπολογιζόμενο ποσό για την ανάθεση της δράσης, προκειμένου να συναφθεί Σύμβαση μεταξύ του φορέα και του Δήμου. Ομοίως, ο ΕΟΤ δεν δύναται να καλύψει δαπάνες που θα καλύπτει οποιοσδήποτε άλλος φορέας Γεν. Κυβέρνησης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Ιδιώτης (εταιρίες, κλπ.) στην περίπτωση που υπάρχουν κι άλλοι χορηγοί. 

Κατά την αξιολόγηση του αιτήματος, ο ΕΟΤ δύναται να ζητήσει την κατάθεση οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού που θα αφορά στη νομιμότητα, κανονικότητα και οικονομικότητα της υπό έγκριση δαπάνης.