14/01/2013: Ανάδειξη Ευρωπαϊκού προορισμού αριστείας υπό το θέμα «προσβάσιμος τουρισμός»

14/01/2013: Ανάδειξη Ευρωπαϊκού προορισμού αριστείας υπό το θέμα «προσβάσιμος τουρισμός»


14/01/2013: Ανάδειξη Ευρωπαϊκού προορισμού αριστείας υπό το θέμα «προσβάσιμος τουρισμός»

Συνεχίζεται για έκτη χρονιά το Πρόγραμμα «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ  ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» (“EUROPEAN DESTINATIONS OF EXCELLENCE”, EDEN VΙ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με βασικούς στόχους τόσο την ανάδειξη των αξιών, της ποικιλομορφίας και των κοινών χαρακτηριστικών ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών όσο και την προβολή προορισμών όπου η τουριστική ανάπτυξη επιδιώκεται με τρόπο τέτοιο, ώστε να διασφαλίζεται η κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική και περιβαλλοντική ισορροπία. Το Πρόγραμμα στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών.  
 
Για την περίοδο 2012-2013, τo θέμα του διαγωνισμού είναι «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» (“Accessible Tourism”). Τα κράτη μέλη καλούνται να επιλέξουν έναν προορισμό και τέσσερις (4) επιλαχόντες, η προσφορά των οποίων βασίζεται στην προσβασιμότητα για όλους τους τουρίστες ανεξάρτητα από σωματικούς περιορισμούς και μειονεξίες ή την ηλικία τους. Η σχετική πρωτοβουλία θα πρέπει να υλοποιείται τουλάχιστον από το 2010. Η προσβασιμότητα του προτεινόμενου χώρου-περιοχής θα πρέπει να συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη του προορισμού, συμβάλλοντας στην τόνωση της τουριστικής ζήτησης της περιοχής αλλά και στην εν γένει βιώσιμη διαχείρισή της.  
 
Οι νικητές προορισμοί EDEN από όλα τα συμμετέχοντα κράτη θα προβληθούν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω των δράσεων προβολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, θα βραβευθούν σε εκδήλωση που θα διοργανώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το φθινόπωρο του 2013.
 
Ο προτεινόμενος προορισμός προκειμένου να είναι «επιλέξιμος» θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 
1. Να μην αποτελεί παραδοσιακό ή ανεπτυγμένο τουριστικά προορισμό. 
2. Να είναι προσβάσιμος από όλες τις απόψεις, ήτοι να εξασφαλίζει απρόσκοπτη τουριστική εμπειρία για όλους τους δυνητικούς τουρίστες.  
3. Η διαχείριση της τουριστικής προσφοράς του να γίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται η κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα του.  Επιπλέον, πρέπει να διασφαλίζεται η συνεργασία των αρμόδιων για τη διαχείριση της περιοχής αρχών και όλων των εμπλεκόμενων με τον τουρισμό της περιοχής κοινωνικών εταίρων.  
4. Να έχει δρομολογήσει ή να προετοιμάζει μια διαχειριστική δομή προβολής και προώθησης (marketing) και μια στρατηγική για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.
 
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
  • Οι Οργανισμοί α΄ και β΄ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δήμοι και Περιφέρειες, όπως αυτοί συγκροτούνται και ορίζονται με βάση τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/A’/7.6.2010)
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013.
 
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον διαγωνισμό και το έντυπο υποβολής των αιτήσεων μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα http://gnto.gov.gr/el/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ή http://www.gnto.gov.gr/el/ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ-ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ-ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ