16/11/2020- Συνεργασία του Υπουργείου Τουρισμού με το ΞΕΕ και τη μη κερδοσκοπική εταιρεία «HOTELS FOR» για την αναβάθμιση του Ξενοδοχειακού Τουρισμού

16/11/2020- Συνεργασία του Υπουργείου Τουρισμού με το ΞΕΕ και τη μη κερδοσκοπική εταιρεία «HOTELS FOR» για την αναβάθμιση του Ξενοδοχειακού Τουρισμού


16/11/2020- Συνεργασία του Υπουργείου Τουρισμού με το ΞΕΕ και τη μη κερδοσκοπική εταιρεία «HOTELS FOR» για την αναβάθμιση του Ξενοδοχειακού Τουρισμού

Στην υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας, με στόχο την περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα στον ιδιωτικό τομέα και στην Πολιτεία, όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη στον Ξενοδοχειακό Κλάδο του τουρισμού, προχωρούν το Υπουργείο Τουρισμού, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) και η νεοσύστατη Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «HOTELS FOR».

 

Η συμφωνία αυτή έγκειται στη σημασία του τουρισμού για την παγκόσμια οικονομία και, ειδικότερα, στο γεγονός ότι ο τουρισμός αποτελεί το βασικό πυλώνα του πολιτισμού, της ιστορίας, των ηθών και εθίμων του τόπου και της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και στοχεύει στην ενδυνάμωση των τουριστικών δραστηριοτήτων με τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων.

 

https://gnto.gov.gr/wp-content/uploads/2022/10/IMG-6647.jpg

 

Πρόθεση των συμβαλλόμενων μερών της συμφωνίας είναι η προστασία, η ανάδειξη, η προβολή και η προώθηση του τουριστικού προϊόντος μέσα από την αναβάθμιση του Ελληνικού ξενοδοχείου και των καλών πρακτικών σε θέματα βιώσιμης, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και ανάπτυξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Κάθε μέρος θα εισφέρει στο άλλο την ειδική τεχνογνωσία, την εμπειρία και τη θεσμική «θωράκιση» για την πιο αποτελεσματική και άμεση εξυπηρέτηση των ανωτέρω στόχων. Συγκεκριμένα, τα πεδία συνεργασίας των συμβαλλόμενων μερών αφορούν σε:

• Από κοινού υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων Ανάδειξης, Προώθησης και Προβολής των στόχων 

• Ενθάρρυνση για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρακτικής εμπειρίας, των πληροφοριών και των στατιστικών στοιχείων που θα έχουν στη διάθεσή τους, καθώς και την από κοινού έκδοση σχετικών επιστημονικών μελετών 

• Συνεργασία για την καθολική θέσπιση κινήτρων, παροχή εργαλείων, υιοθέτηση δεικτών αξιολόγησης προόδου και επιδόσεων των μελών του ΞΕΕ

• Εξέταση των δυνατοτήτων και των σκοπιμοτήτων της αμοιβαίας συμμετοχής σε τουριστικές εκδηλώσεις που θα διοργανώνονται είτε από το κάθε συμβαλλόμενο μέρος είτε από τρίτους (συνέδρια, τουριστικές εκθέσεις, θεματικές εκδηλώσεις, και άλλα γεγονότα) στην Ελλάδα και σε χώρες ή περιοχές «δυνητικών επισκεπτών»

• Συνεργασία για κοινές προγραμματισμένες δράσεις, με στόχο την εκτενέστερη και πολύπλευρη προβολή του τουρισμού 

• Μέριμνα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη διάχυση και την αξιολόγηση γνώσεων, σε στελέχη των Συμβαλλομένων Μερών, καθώς και σε στελέχη και προσωπικό μελών του ΞΕΕ

• Ενθάρρυνση και υποστήριξη πρωτοβουλιών και δράσεων για την προώθηση των περιγραφόμενων στόχων αλλά και των καταστατικών σκοπών της «HOTELS FOR» 

• Συνεργασία σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο και συμμετοχή, κατά περίπτωση, σε συναντήσεις, συνέδρια και φόρα των διεθνών και μη, οργανισμών, με ενδιαφέρον ή δραστηριότητα στον τουρισμό, καθώς και των εξειδικευμένων διεθνών τουριστικών οργανισμών 

• Ενθάρρυνση για συνεργασία και για τις δραστηριότητες όλων των αρμοδίων φορέων, τουριστικών και άλλων επιχειρήσεων, είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα, για την επίτευξη των στόχων του παρόντος

 

Σημειώνεται πως τα συμβαλλόμενα μέρη θα προβούν σε άμεσο ορισμό Κοινής Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία θα είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων Ανάδειξης, Προώθησης και Προβολής, θα εισηγείται ειδικές δράσεις, θα συντονίζει, όπου χρειάζεται, την ομαλή διεξαγωγή όλων των δράσεων και των ενεργειών των διαφόρων πεδίων συνεργασίας και θα εισηγείται τις αναθεωρήσεις ή τροποποιήσεις του Σχεδίου Δράσεων.

 

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης δήλωσε ότι «πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική συνεργασία που θα αναβαθμίσει περαιτέρω το ξενοδοχειακό τουριστικό προϊόν. Το Υπουργείο Τουρισμού εγκαινιάζει μια διαφορετικού  είδους συνεργασία με το φορέα των ξενοδόχων. Η συνεργασία αυτή, σε μια κομβική συγκυρία, θα επιτρέψει την συνένωση των δυνάμεων του τουρισμού ώστε ο στόχος της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, ο στόχος του προσβάσιμου τουρισμού, να μετατραπεί από ένα απλό ευχολόγιο σε μια απτή  στρατηγική που υλοποιείται μέσω μιας σειράς δράσεων. Χαιρόμαστε που βρήκαμε ανταπόκριση στο ΞΕΕ αλλά και μέσω του ΞΕΕ στους ανθρώπους του τουρισμού».

 

Αναφερόμενος στο ίδιο θέμα, ο Πρόεδρος του ΞΕΕ κ. Αλέξανδρος Βασιλικός δήλωσε: «Είναι η ώρα της ευθύνης για όλους και οι ξενοδόχοι το αποδεικνύουμε έμπρακτα για μια ακόμη φορά, με τη δημιουργία της ΑΜΚΕ ‘HOTELS FOR’. Κάθε ξενοδοχείο – μέλος μας, σε όλη την Ελλάδα, μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, είναι πλέον μια εν δυνάμει ‘κυψέλη’ πρωτοβουλιών και δράσεων κοινωνικής ευθύνης. Με την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού, του ΞΕΕ και του νέου φορέα, ξεκινάμε να γράφουμε ένα καινούργιο κεφάλαιο στην προσφορά του κλάδου στην ελληνική κοινωνία. Η συμβολή στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και η επένδυση στην ευημερία των τοπικών κοινωνιών είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, προσδίδοντας στο ελληνικό προϊόν υψηλότερη προστιθέμενη αξία».