19/09/2011: Υπογραφή μνημονίου αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας ΕΟΤ & Olympic Air

19/09/2011: Υπογραφή μνημονίου αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας ΕΟΤ & Olympic Air


19/09/2011: Υπογραφή μνημονίου αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας ΕΟΤ & Olympic Air

Μνημόνιο συνεργασίας υπογράφτηκε μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της OLYMPIC AIR. Η παρούσα συμφωνία μεταξύ Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της OLYMPIC AIR, αποσκοπεί να θέσει το πλαίσιο συνεργασίας των δυο φορέων στους τομείς αρμοδιότητάς τους και να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνέργειες που θα καταστήσουν αποτελεσματικό το έργο τους. Κοινός στόχος είναι ο συνδυασμός όλων των δυνατοτήτων που διαθέτουν οι συμβαλλόμενοι και η προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού, των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών και της εικόνας της χώρας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Η στρατηγική του Ελληνικού Οργανισμού συντείνει στην ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας καθώς και κάθε άλλου τεχνολογικού μέσου που σχετίζεται με την προβολή και την προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού, έχοντας σαν στόχο την συνέργεια των δράσεων μεταξύ των φορέων που σχετίζονται με την προβολή και διαχείριση τουριστικών πόρων της χώρας μας, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τη χαμηλότερη δυνατή δαπάνη.

Οι δύο φορείς θα καταρτίσουν ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων προώθησης και προβολής σε αγορές – στόχους κοινής επιλογής, το οποίο θα υλοποιήσουν από κοινού.