23/03/2012: Υπογραφή της προκήρυξης για την ανάδειξη Φορέα Διαχείρισης Τουριστικού Λιμένα Αργοστολιού

23/03/2012: Υπογραφή της προκήρυξης για την ανάδειξη Φορέα Διαχείρισης Τουριστικού Λιμένα Αργοστολιού


23/03/2012: Υπογραφή της προκήρυξης για την ανάδειξη Φορέα Διαχείρισης Τουριστικού Λιμένα Αργοστολιού

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Πέτρος Αλιβιζάτος, μετά από την 22-03-2012 ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων ολοκληρώνει τη διαδικασία υπογραφής της προκήρυξης για την ανάδειξη Φορέα Διαχείρισης του Τουριστικού Λιμένα Αργοστολίου. Στο Φορέα Διαχείρισης θα ανατεθούν με Σύμβαση Παραχώρησης: α) η ολοκλήρωση των απαιτούμενων για τη λειτουργία του Τουριστικού Λιμένα έργων υποδομής, κυρίως των χερσαίων εγκαταστάσεων β) η προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου πάγιου εξοπλισμού και γ) η χρήση, διοίκηση και εκμετάλλευση του Τουριστικού Λιμένα, για χρονικό διάστημα σαράντα (40) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης. Ο Ανάδοχος – Φορέ¬ας Διαχείρισης θα αναλάβει το σύνολο των ανωτέρω με αποκλειστική επιμέλεια, ευθύνη, κίνδυνο και χρηματοδότησή του, θα καταβάλλει δε στο Ελληνικό Δημόσιο ετήσιο μίσθωμα.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις και επιχειρηματικά σχήματα που κατέχουν εμπειρία στην ανάπτυξη και διαχείριση τουριστικών λιμένων και/ή γενικότερα τουριστικών υποδομών, τα οποία πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια οικονομικής /χρηματοοικονομικής επάρκειας, όπως αυτά τίθενται/ορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Η περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας και στον τοπικό Τύπο.