24/11/2011: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το Λιμάνι της Μυτιλήνης

24/11/2011: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το Λιμάνι της Μυτιλήνης


24/11/2011: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το Λιμάνι της Μυτιλήνης

Ο Διεθνής Ανοικτός Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την επιλογή φορέα διαχείρισης του Τουριστικού Λιμένα Μυτιλήνης προκηρύχθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

Σύμφωνα με την προκήρυξη το Ελληνικό Δημόσιο -Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού/Γενική Γραμματεία Τουρισμού- θα αναθέσει με Σύμβαση Παραχώρησης, την με αποκλειστική επιμέλεια, ευθύνη, κίνδυνο και χρηματοδότηση του Αναδόχου- Πλειοδότη-Φορέα Διαχείρισης, την ανάπτυξη και αξιοποίηση του Τουριστικού Λιμένα Μυτιλήνης, με αντάλλαγμα την παραχώρηση στον Ανάδοχο-Φορέα Διαχείρισης της χρήσης, διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του ως άνω Τουριστικού Λιμένα, για χρονική διάρκεια σαράντα (40) ετών από την ημερομηνία σύναψης της σχετικής Σύμβασης Παραχώρησης, έναντι του συμφερότερου για το Δημόσιο οικονομικού ανταλλάγματος το οποίο συνίσταται αντίστοιχα και συνολικά : (α) στην καταβολή εφάπαξ ανταλλάγματος κατά την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης, ποσού που θα αναλογεί σε ένα ετήσιο μίσθωμα, όπως θα διαμορφωθεί με τη συμφερότερη για το Δημόσιο προσφορά και β) στην προσφορά του αναδόχου.

Το πλήρες κείμενο την προκήρυξης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.visitgreece.gr.