25/11/2011: Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ίδρυση και αναγνώριση μουσείων

25/11/2011: Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ίδρυση και αναγνώριση μουσείων


25/11/2011: Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ίδρυση και αναγνώριση μουσείων

Με την υπογραφή σχετικής απόφασης από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Παύλο Γερουλάνο καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις ίδρυσης και αναγνώρισης μουσείων. Η απόφαση εξειδικεύει τις προϋποθέσεις ίδρυσης νέων μουσείων από το Δημόσιο, καθώς τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα μη δημόσια μουσεία προκειμένου να αναγνωρίζονται από το ΥΠΠΟΤ.

Υιοθετείται ένα ελάχιστο, αλλά απολύτως αναγκαίο, σύνολο προϋποθέσεων που αφορούν το ευρύτερο φάσμα των λειτουργιών ενός μουσείου και εκτείνονται από τη διαχείριση των συλλογών ως την οργάνωση και διοίκηση του μουσείου και τις υπηρεσίες προς το κοινό.

Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται ένα σημαντικό κενό στο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Για τον καθορισμό του νέου πλαισίου αξιοποιήθηκε η σημαντική εμπειρία των Υπηρεσιών του Υπουργείου, λήφθηκε υπόψη η πρακτική άλλων χωρών και έγιναν σεβαστές οι βασικές αρχές δεοντολογίας του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM).

Το θεσμικό πλαίσιο που υιοθετείται μπορεί να αποτελέσει έναν οδικό χάρτη για τα μουσεία της Ελλάδας, βοηθώντας τα να αποκτήσουν αυξημένη επίγνωση του ρόλου τους, να αναβαθμίσουν το κύρος, την αξιοπιστία και το προφίλ τους, να επιλύσουν χρόνια προβλήματα με σωστή ιεράρχηση και να υιοθετήσουν καλές πρακτικές (τυποποίηση διαδικασιών και μεθόδων εργασίας). Συγχρόνως, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για το ίδιο το ΥΠΠΟΤ, προκειμένου να αξιοποιούνται αποδοτικότερα τα διαθέσιμα κονδύλια, να παρέχεται στοχευμένη στήριξη στα μουσεία και να ενισχύεται η προβολή και η δικτύωσή τους.

Η απόφαση αυτή, με την οποία η Πολιτεία εκπληρώνει μια βασική υποχρέωσή της απέναντι στα μουσεία της Ελλάδας, δημόσια και μη, ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσει μια σταθερή βάση για τη χάραξη και την υλοποίηση μιας συνεκτικής εθνικής μουσειακής πολιτικής.