30/12/2022 – Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου/ων του έργου: «Ανανέωση της Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Λογισμικού του Οργανισμού», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά

Ο ΕΟΤ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου/ων των πέντε (5) Τμημάτων του έργου: «Ανανέωση της Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Λογισμικού του Οργανισμού», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής.

Το σύνολο των εγγράφων του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό αριθμό 180017.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Ηλεκτρονικός, ανοικτός, κάτω  των ορίων.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Μέχρι την Παρασκευή 20-01-2023 και ώρα 15:00

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Γενικό Πρωτόκολλο (5ος όροφος, Γραφείο 5.15) ΕΟΤ, Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, ΤΚ 115 21 Αθήνα.  Ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 07:30 – 15:00

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ