Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 501450/25.7.2013 Απόφασης Ε.Ο.Τ. –Προκήρυξης/ πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων σε Γραφεία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 501450/25.7.2013 Απόφασης Ε.Ο.Τ. – Προκήρυξης/ πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των δεύτερων θέσεων στα Γραφεία Ε.Ο.Τ. Αμερικής, Γερμανίας, Γαλλίας και Ρωσίας, υπό τους λόγους που αναφέρονται στο υπό στ. 14 του σκεπτικού της παρούσας Απόφασης.

Απόφαση