Διαδικασία διενέργειας επέκτασης των γλωσσών ξενάγησης των επαγγελματιών ξεναγών

Το Υπουργείο Τουρισμού διενεργεί διαδικασία επέκτασης των γλωσσών ξενάγησης των επαγγελματιών ξεναγών, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 20 του Κανονισμού Λειτουργίας Σχολών Ξεναγών.

Απόφαση