Διαγωνισμός για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία ενιαίας ταυτότητας των περιπτέρων του ΕΟΤ στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία ενιαίας ταυτότητας των περιπτέρων του ΕΟΤ στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 06/09/2013 και ώρα 10:00.
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 06/09/2013 και ώρα 10:30.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ