Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την κατασκευή των περιπτέρων του ΕΟΤ στις διεθνής εκθέσεις τουρισμού Intourmarket 2018 και MITT 2018 στη Μόσχα και στην UITT 2018 στο Κίεβο της Ρωσίας

Ο ΕΟΤ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας της έκθεσης, των περιπτέρων ΕΟΤ σε τρεις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού που θα διεξαχθούν α) στη Μόσχα (I.T.M. INTOURMARKET 2018), β) στη Μόσχα (Μ.Ι.Τ.Τ. 2018) και γ) στο Κίεβο (U.I.T.T. 2018)».

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10:00.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΣΧΕΔΙΑ INTOURMARKET

ΣΧΕΔΙΑ MITT

ΣΧΕΔΙΑ UITT

Ε.Ε.Ε.Π. (ψηφιακά υπογεγραμμένο)

Ε.Ε.Ε.Π. (.xml)

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ