Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του περιπτέρου του ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού World Travel Market 2017

 

Ο ΕΟΤ προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας της έκθεσης του περιπτέρου ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού World Travel Market 2017 η οποία θα διεξαχθεί από 6 έως 8 Νοεμβρίου 2017 στο Λονδίνο Μεγ. Βρετανία», με περιορισμό της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών σε 15 ημέρες, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής

Λήξη Προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 και ώρα 17:00.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10:00 πμ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΕΔΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΕΕΕΠ)

espd-request WTM