Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου/ων του έργου: «Προμήθεια Εξυπηρετητή Αντιγράφων Ασφαλείας, Η/Υ και Εκτυπωτών & Σαρωτών»

Ο ΕΟΤ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου/ων του έργου: «Προμήθεια Εξυπηρετητή Αντιγράφων Ασφαλείας, Η/Υ και Εκτυπωτών & Σαρωτών», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Ηλεκτρονικός , ανοικτός, κάτω των ορίων
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά τμήμα.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Μέχρι την 11/02/2019 και ώρα  17:00
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ:
Τρείς (3) εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής προσφοράς, στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΕΟΤ (5ος όροφος, Γραφείο 5.15 επί της οδού Αν. Τσόχα 7, Αθήνα).
Ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 07:00 – 15:30.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ 16371_21-12-2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΝΕΟΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 67668,1

Πίνακας οικονομικής προσφοράς

ΤΕΥΔ