Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Φύλαξη του κτιρίου όπου στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ», επί της οδού Αν. Τσόχα 7, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) επιπλέον έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Ο ΕΟΤ προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Φύλαξη του κτιρίου όπου στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ», επί της οδού Αν. Τσόχα 7, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) επιπλέον έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Το σύνολο των εγγράφων του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό αριθμό 198326.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Ηλεκτρονικός, ανοικτός, κάτω των ορίων.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Μέχρι την 02-08-2023 και ώρα 15:00

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Γενικό Πρωτόκολλο (5ος όροφος, Γραφείο 5.15) ΕΟΤ, Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, ΤΚ 115 21 Αθήνα. Ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 07:30 – 15:00

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης

Διευκρινίσεις