Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Υποστήριξη Ενιαίου Συστήματος Μισθοδοσίας – Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Εφαρμογής Λογιστικής Παρακολούθησης του ΕΟΤ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής.

Ο ΕΟΤ προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου/ων  των υπηρεσιών υποστήριξης Ενιαίου Συστήματος Μισθοδοσίας – Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τμήμα 1 ) και Εφαρμογής Λογιστικής Παρακολούθησης (Τμήμα 2) του ΕΟΤ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά τμήμα.

Το σύνολο των εγγράφων του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό αριθμό 226186.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Ηλεκτρονικός, ανοικτός, κάτω  των ορίων.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Τμήμα.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Μέχρι 28-09-2023 και ώρα 15:00

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Γενικό Πρωτόκολλο (5ος όροφος, Γραφείο 5.15) ΕΟΤ, Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, ΤΚ 115 21 Αθήνα.  Ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 07:30 – 15:00

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Τροποποιήσεις – Διορθώσεις επί του τεύχους διακήρυξης