Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, εξοπλισμός, διακόσμηση, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον κάθε εκθεσιακό χώρο των περιπτέρων του ΕΟΤ σε τέσσερις (4) Διεθνείς Εκθέσεις

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), διενέργει διεθνή δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου:  «Κατασκευή,  εξοπλισμός, διακόσμηση και – μετά το πέρας της κάθε έκθεσης – την αποξήλωση και απομάκρυνση από τον κάθε εκθεσιακό χώρο των περιπτέρων του ΕΟΤ σε τέσσερεις (4) Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού σε Ρωσία (INTOURMARKET 2015 (ITM), MITT 2015) και Γερμανία (ITB 2015, IMEX 2015)», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή.

 

Ημερομηνία Ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 με Α/Α Συστήματος 3905
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 16:00.

 

– ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

– ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 INTOURMARKET 2015 – (ITM)

MITT 2015

ITB 2015

IMEX 2015