Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, εξοπλισμός, διακόσμηση και αποξήλωση των περιπτέρων του ΕΟΤ στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού INTOURMARKET και ΜΙΤΤ στη Μόσχα της Ρωσίας

Ο ΕΟΤ προκηρύσσει διεθνή δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή, εξοπλισμός, διακόσμηση και – μετά το πέρας της κάθε έκθεσης – την αποξήλωση και απομάκρυνση από τον κάθε εκθεσιακό χώρο των περιπτέρων του ΕΟΤ στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού INTOURMARKET (19-22 Μαρτίου 2016) και ΜΙΤΤ (23-26 Μαρτίου 2016) που θα διεξαχθούν στη Μόσχα Ρωσίας

Προϋπολογισμός Έργου : Μέχρι 219.512,20 € ευρώ πλέον ΦΠΑ (270.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 23%) και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη Διακήρυξη

Κριτήριο Κατακύρωσης : Η χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών : 17 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 16:00

Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού: Αν. Τσόχα 7 , Αμπελόκηποι , Αθήνα

 

Διακήρυξη διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού

Περίληψη διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού

Σχέδια του περιπτέρου MITT

Σχέδια του περιπτέρου ITM