Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την εκτύπωση έξι (6) θεματικών εντύπων, ενός (1) λευκώματος, ενός (1) πληροφοριακού οδηγού, ενός (1) χάρτη καθώς και την προμήθεια χάρτινων τσαντών και φορητών μνημών (USB)

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύττει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου/ων του έργου της εκτύπωσης έξι (6) θεματικών εντύπων, ενός (1) λευκώματος, ενός (1) πληροφοριακού οδηγού, ενός (1) χάρτη καθώς και την προμήθεια χάρτινων τσαντών και φορητών μνημών (USB), με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο αριθμό προσφερομένων τεμαχίων στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό ανά είδος.
Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 14:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου  2014 και ώρα 11:00