Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Συσκευασία και μεταφορά αεροπορικώς του πάσης φύσεως υλικού του Ε.Ο.Τ, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, για τα έτη 2012 – 2013»

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Συσκευασία και μεταφορά αεροπορικώς του πάσης φύσεως υλικού του Ε.Ο.Τ, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, για τα έτη 2012 – 2013», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Προθεσμία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 6 Απριλίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ..
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ