Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου/ων του έργου: Προμήθεια λογισμικού και υλικού για την ολοκληρωμένη κάλυψη της νέας υποδομής Πληροφορικής του ΕΟΤ

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου/ων του έργου: «Προμήθεια λογισμικού και υλικού για την ολοκληρωμένη κάλυψη της νέας υποδομής Πληροφορικής του ΕΟΤ», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 

Ημερομηνία Ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 30-06-2016  με Α/Α Συστήματος 23659.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 02 Αυγούστου 2016 και ώρα 17:00.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

– ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (.pdf, .doc)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ