Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού εκτύπωσης του χάρτη της Ελλάδας

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύττει πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου της εκτύπωσης του Χάρτη  «Ελλάδα» του Ε.Ο.Τ., με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο αριθμό προσφερομένων αντιτύπων στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό, ή τη χαμηλότερη τιμή μονάδας.

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Μέχρι Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013 και ώρα 10:00.π.μ

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013 και ώρα 10:30 π.μ.

Διακήρυξη