Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού TTR 2018 στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση Τουρισμού TTR 2018 η οποία θα διεξαχθεί από 22 ως 25 Φεβρουαρίου 2018 στο Βουκουρέστι Ρουμανίας.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ (ψηφιακά υπογεγραμμένο)

ΣΧΕΔΙΑ