Διενέργεια διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του υποέργου 2 “Προμήθεια προθηκών» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΕΠΑ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ”

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του υποέργου 2 «Προμήθεια προθηκών» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΕΠΑ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» ΚΩΔ. MIS 327789, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και σύμφωνα με τους όρους, όπως αναφέρονται αναλυτικά, στο συνημμένο τεύχος της διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης: Έξι (6) ημέρες μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης και 6 ημέρες το αργότερο προ της υποβολής των προσφορών.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 14:30.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:30.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΕΔΙΑ