Διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την «Παραγωγή και εγκατάσταση υλικού ερμηνείας περιβάλλοντος στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Δίβρης και στο Κέντρο Ενημέρωσης Οικοτουρισμού Ορεινής»

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Διεύθυνση Διοικητικού προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για το έργο «Παραγωγή και εγκατάσταση υλικού ερμηνείας περιβάλλοντος στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Δίβρης και στο Κέντρο Ενημέρωσης Οικοτουρισμού Ορεινής». 
Ο προϋπολογισμός του έργου 169.918,70€ χωρίς Φ.Π.Α., πλέον 39.081,30€ Φ.Π.Α., συνολικό ποσό με Φ.Π.Α. 209.000,00€.
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από το Ελληνικό Δημόσιο.