Διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και αντίστοιχου συστημικού λογισμικού για τη δημιουργία νέου συστήματος υποδομής πληροφορικής του ΕΟΤ

Διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και αντίστοιχου συστημικού λογισμικού για τη δημιουργία νέου συστήματος υποδομής πληροφορικής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 20-11-2013 και ώρα 14:00 π.μ.
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 21-11-2013 και ώρα 10:30 π.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ