Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την υποβολή από ανάδοχο κεντρικής ιδέας και την παραγωγή ταινίας διάρκειας 30 λεπτών και δύο σύντομων εκδόσεων αυτής

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υποβολή από ανάδοχο, κεντρικής ιδέας και την παραγωγή ταινίας διάρκειας 30 λεπτών και δύο σύντομων εκδόσεων αυτής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 14:00

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ