Ε.Π. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013” ΠΡΑΞΗ: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ”

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», με προϋπολογισμό 2.520.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 1.295.141,16 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογισμό 390.885,15 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), γ) κατηγορία Οδοποιία, με προϋπολογισμό 288.538,91 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ