Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων τροφίμων σε σταθερές τιμές για τις ανάγκες εκπαίδευσης των σπουδαστών του ΙΕΚ Αθήνας

Το Υπουργείο Τουρισμού, καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια αναλώσιμων τροφίμων σε σταθερές τιμές, συνολικού προϋπολογισμού έως 10.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για τις ανάγκες εκπαίδευσης των σπουδαστών του Ι.Ε.Κ Αθήνας, το οποίο στεγάζεται στην οδό Φαραντάτων 4 – Αμπελόκηποι, Αθήνα 11527, για το οικονομικό έτος 2014.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31-03-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 01-04-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ