Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Υλοποίηση των ταξιδίων εξοικείωσης που διοργανώνει ο ΕΟΤ», για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα προαίρεσης ενός επιπλέον έτους, άνευ πρόσθετου οικονομικού ανταλλάγματος

Ο ΕΟΤ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Υλοποίηση των ταξιδίων εξοικείωσης που διοργανώνει ο ΕΟΤ», για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα προαίρεσης ενός επιπλέον έτους, άνευ πρόσθετου οικονομικού ανταλλάγματος,», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής, όπως προσδιορίζεται ειδικότερα κατωτέρω:

Το σύνολο των εγγράφων του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό αριθμό 196653.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Ηλεκτρονικός, ανοικτός, άνω των ορίων.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Μέχρι την 28.07.2023, 15:00.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Γενικό Πρωτόκολλο (5ος όροφος, Γραφείο 5.15) ΕΟΤ, Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, ΤΚ 115 21 Αθήνα.  Ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 07:30 – 15:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ