Ηλεκτρονικός, ανοικτός, κάτω  των ορίων διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου:  «Συσκευασία και μεταφορά με κάθε μέσο, του πάσης φύσεως υλικού του ΕΟΤ, στο εξωτερικό και εσωτερικό, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) έτους»

Ο ΕΟΤ προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου:  «Συσκευασία και μεταφορά με κάθε μέσο, του πάσης φύσεως υλικού του ΕΟΤ, στο εξωτερικό και εσωτερικό, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) έτους» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής.

Το σύνολο των εγγράφων του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό αριθμό 193298.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Ηλεκτρονικός, ανοικτός, κάτω  των ορίων.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Μέχρι την 07-06-2023 και ώρα 15:00

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Γενικό Πρωτόκολλο (5ος όροφος, Γραφείο 5.15) ΕΟΤ, Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, ΤΚ 115 21 Αθήνα.  Ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 07:30 – 15:00

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ