Κήρυξη άγονου του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για την κάλυψη των αναγκών του ΕΟΤ και επαναπροκήρυξη αυτού με τροποποίηση των όρων

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού κηρύττει άγονο το αποτέλεσμα του υπ’ αριθ. 3387/17-03-2016 πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας, δεδομένου ότι οι προσφορές που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό είχαν υπερβεί τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και επαναπροκήρύττει τον πρόχειρο διαγωνισμό, για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για τις ανάγκες του ΕΟΤ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, τροποποιημένου μερικώς ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τον αριθμό τεμαχίων.
 
Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφορών: Μέχρι την Τρίτη 19 Απριλίου 2016 και ώρα 15:00