Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της κατασκευής του περιπτέρου του στη διεθνή έκθεση τουρισμού Holiday World 2018 στη Τσεχία

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση Τουρισμού HOLIDAY WORLD 2018 η οποία θα διεξαχθεί από 15 έως 18 Φεβρουαρίου 2018 στην Πράγα Τσεχίας».

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ (ψηφιακά υπογεγραμμένο)