Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή των περιπτέρων του ΕΟΤ στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού TOP RESA και ILTM

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή των περιπτέρων του Ε.Ο.Τ. στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού TOP RESA Παρίσι και I.L.T.M. Cannes, Γαλλία, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014 και ώρα 12:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού από την αρμόδια Επιτροπή.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΕΔΙΑ TOP RESA

ΣΧΕΔΙΑ ILTM