Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου “Παροχή υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης της καλής λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης του Ε.Ο.Τ.”

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού εγγρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Παροχή υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης της καλής λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης του Ε.Ο.Τ.», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 και ώρα 12:00.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ