Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τον μεγαλύτερο αριθμό προσφερομένων τεμαχίων ανά είδος.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 04 Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ